ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

Αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ΗγουμενίτσαςΘΕΜΑΤΑ…@

Αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας 

Tο ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2016-2017, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας.Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηγουμενίτσας.Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά το χρονικό διάστημα από 12-07-2016 έως 29-7-2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikoi.eetaa.gr .Για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστεστα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας (Παλιό Δημαρχείο, 1ος Όροφος) και στην κα Στέρτσου Ευφροσύνη, τηλ:2665360018.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υποβάλλονται από 12/07/2016 έως 29/07/2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη Διεύθυνση ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 41222, Λάρισα.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχειπαραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:
i.Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
ii.Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών: Παιδικούς Σταθμούς νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
iii.Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €, του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 -31/12/2015)
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της Αίτησης – Δήλωσης τους, θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφραση του αν δεν είναι με λατινική γραφή.
Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσης της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την Πρόσκληση
•Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα.
•Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η πρόσκληση του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 έως 31/12/2015) και των δύο μερών.
•Σε περίπτωση ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Σε περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/νος είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου , εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Σε περίπτωση διάζευξης απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη για θρησκευτικό γάμο ή από Δήμο για πολιτικό γάμο), εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς και έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1). Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
•Σε περίπτωση ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου.
•Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
3.Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το Φορολογική έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015). Προσοχή:εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Δικαιολογητικά απασχόλησης
1.Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
•Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η-ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
•αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσα σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.
2.Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση),απαιτείται:
•Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησηςΚΑΙ
•Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών).  Ήσε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
3.Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα,απαιτούνται:
•Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ
•Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.ΚΑΙ
•Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
4.Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ήΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
•Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
•Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.
•Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
•Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση.
5.Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα,απαιτείται:
•Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος ήασφαλιστική ενημερότητα.
Δικαιολογητικά Ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
•Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.
•Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης Ο.Α.Ε.Δ.
Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο,απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.
Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στηνομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
•με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).
•με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,απαιτείται Αντίγραφο βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (Βεβαίωση ΥγειονομικήςΕπιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστόαναπηρίας).
Ο Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ  :  Γεράσιμος Φουσέκης

Σύλληψη ημεδαπού για κατοχή ναρκωτικών       


Συνελήφθη, χθες (11-07-2016) το βράδυ στη διασταύρωση Δροσιάς Πρέβεζας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πρέβεζας, ένας 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε, μία αυτοσχέδια συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους (1,7) γραμμαρίων.Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός στο Καναλλάκι Πρέβεζας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών

 
Συνελήφθη, χθες (11-07-2016) το πρωί στο Καναλλάκι Πρέβεζας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, ένας 46χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα,  χθες το πρωί, ο 46χρονος εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στο Καναλλάκι Πρέβεζας και συνελήφθη διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους (41,3) γραμμαρίων.Επίσης, κατασχέθηκαν και δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους (1,48) και (0,86) μέτρων, τα οποία ο 46χρονος καλλιεργούσε στον κήπο του σπιτιού του.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ- «Προσοχή στο μαύρισμα» 


 
Πολλοί από μας ετοιμάζονται να φύγουν για ξέγνοιαστες ηλιόλουστες διακοπές. Κανείς μας όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι η έκθεση στον ήλιο, ακόμα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ  εφιστά την προσοχή των πολιτών στην ανάγκη να προστατεύονται από τη βλαβερή ακτινοβολία UV-A και UV-B. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναζητούν στα αντηλιακά προϊόντα τη νέα ετικέτα με τα γράμματα UVA μέσα σε κύκλο, η οποία δηλώνει ότι το προϊόν προστατεύει και από τα δύο είδη ακτινοβολίας..-Τώρα που  έχει αρχίζει η καλοκαιρινή περίοδος διακοπών  όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τη σημασία που έχει η καλή προστασία από τον ήλιο. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές; Το αντηλιακό είναι ένα μόνο από τα πολλά μέτρα που πρέπει να λαμβάνετε για την προστασία σας από τον ήλιο. Άλλα μέτρα είναι:
Να αποφεύγετε την η υπερβολική έκθεση στον ήλιο τις ώρες έντονης ακτινοβολίας, κατά κανόνα μεταξύ 11 πμ και 3 μμ.
Όταν δεν μπορείτε να αποφύγετε τον ήλιο, φροντίστε να είστε καλυμμένοι, δηλαδή να φοράτε καπέλο, μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου.
Να αποφεύγετε την άμεση έκθεση των μωρών και των μικρών παιδιών στον ήλιο.
Βάζετε αντηλιακό σε επαρκή ποσότητα. Η σωστή χρήση του αντηλιακού είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή επιλογή του προϊόντος. Για να έχετε τον δείκτη προστασίας που αναγράφεται στο προϊόν σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε ποσότητα 2mg/cm², που σημαίνει 36 γραμμάρια (6 γεμάτες μικρές κουταλιές) αντηλιακού για το σώμα ενός ενήλικα. Συνήθως οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τη μισή από αυτή την ποσότητα. Η επάλειψη με αντηλιακό πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά το κολύμπι για να διατηρηθεί η προστασία..
.Ισχυρισμοί, για πλήρη προστασία ενηλίκων, μωρών και μικρών παιδιών, δε λένε την αλήθεια. Αντίθετα, όλα τα αντηλιακά πρέπει να φέρουν προειδοποιητική σήμανση ότι δεν παρέχουν 100% προστασία.
Αυτά είναι τα εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται  για την επεξήγηση     αυτών και άλλων οδηγιών σχετικά με την έκθεση στον ήλιο
Χρησιμοποιείτε αντηλιακά για την προστασία σας από την ακτινοβολία UVB και UVA
Περισσότερες πληροφορίες ΙΝΣΤΙΤΓΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑς ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΠΕΙΡΟΥ, τηλ.2651065178, e.mail:inpka.hp@gmail.com.και www..inpka.blogspot.com .Δεν υπάρχουν σχόλια: